มูลค่าและอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP)

ข้อมูลตัวชี้วัด “มูลค่าและอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ”

ใน พ.ศ. 2561 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ มีมูลค่า 16.32 ล้านล้านบาท ขยายตัว ร้อยละ 4.1 ซึ่งปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับ ใน พ.ศ. 2560 ที่มีการขยายตัวร้อยละ 4.0 และเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 6 ปี โดยมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 4.6 และร้อยละ 3.8 ตามลำดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 1.1 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 7.4 ของ GDP โดยด้านการใช้จ่าย มีปัจจัยสนับสนุนจากการบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวสูงสุดในรอบ 6 ปี และการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคของรัฐบาลขยายตัวร้อยละ 1.8 ในด้านการผลิต ภาคเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 สาขาอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 3.0 สาขาโรงแรมและภัตตาคารขยายตัวร้อยละ 7.9 สาขาการขนส่งและการคมนาคมขยายตัวร้อยละ 6.3 เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

มูลค่าและอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP)

จำแนกตามภาคการผลิต พ.ศ. 2552-2561

หมายเหตุ:
r = มีการปรับปรุงค่า  p = ค่ารายไตรมาสในปีที่มีค่ารายปีเป็นค่าตัวรวมเบื้องต้น
p1 = ค่ารายไตรมาสในเบื้องต้นที่ยังไม่มีค่ารายปี

ที่มา:
[1] สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2562ก)
[2] สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2562ข)

 

ดาวน์โหลดข้อมูล

แก้ไขฐานข้อมูล ณ วันที่ 3 กรกฏาคม 2562